Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky č. 1/2017 Villa Rosa, Jesenského 6. Dunajská Streda

Čl. I. Úvodné ustanovenia, účel, oblasť platnosti

1. Prevádzkovateľom Villa Rosa (ďalej len "penzión") je spoločnosť LOAR – VE. a.s, so sídlom Jesenského 6. 929 01 Dunajská Streda., IČO: 34125779, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sa, vl. č.:10472/T.

2. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj "VOP") je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom penziónu a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovaných služieb.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody) a objednávky, predmetom ktorej je záväzok penziónu poskytnúť klientovi určité služby, záväzok klienta je uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.

4. Platí domnienka, že klient sa s týmito všeobecnými podmienkami oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol obmedzený prípadne zamedzený zavinením penziónu.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa stávajú pre penzión záväznými dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

Čl. II. Definícia pojmov

Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:

a) Klientom každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s penziónom zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle penziónu záväznú objednávku.;

b) Penziónom objekt s názvom Penzión Villa Rosa, prevádzkovaný spoločnosťou LOAR – VE. a.s, so sídlom Jesenského 6. 929 01 Dunajská Streda., IČO: 34125779, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sa, vl. č.:10472/T.

2

c) Zmluvnými partnermi sú penzión a klienti;

d) Službou akékoľvek služby poskytované penziónom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, a kongresové služby;

e) Individuálnym klientom spravidla 1 až 5 osôb, ktoré si spoločne objednajú sluby penziónu alebo rezervujú ubytovanie v penzióne v rovnakom termíne príchodu a odchodu ;

f) Skupinou spravidla 6 alebo viac osôb, ktoré si spoločne objednajú služby penziónu alebo rezervujú ubytovanie v penzióne v rovnakom termíne príchodu a odchodu;

g) Podujatím spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb, a ktorá je spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb penziónu ;

h) Organizátor podujatia, každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta, a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s penziónom ; ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je jeho organizátorom;

i) Okamihom úhrady moment, kedy oprávnený získal možnosť disponovať s uhradenými prostriedkami, t.j. dňom ich pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod;

j) Škodou skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o tom oprávnená strana požiada a ak to je možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

Čl. III. Uzavretie zmluvy

1. Uzatvorením zmluvy sa rozumie najmä dohoda o poskytovaní služieb medzi klientom a penziónom, vzniknutá na základe penziónom potvrdenej žiadosti klienta. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety (ďalej len "objednávka") realizuje klient vo vzťahu k penziónu osobne, telefonicky, písomne, faxom alebo prostredníctvom emailu. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (písomne, faxom, alebo emailom) objednávky klienta zo strany penziónu .

2. Uzatvorením zmluvy sa penzión zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom penziónu vzniká súčasne právo žiadať od klienta zaplatenie dohodnutej ceny a náhradu prípadnej škody, spôsobenej v súvislosti s čerpaním hotelových služieb.

3

3. V prípade skupinových objednávok alebo pravidelne opakujúcich sa objednávok, sú zmluvné strany oprávnené písomne uzatvoriť rámcovú zmluvu; pre prípad, že zmluvné strany uzatvorili písomnú zmluvu a táto zmluva alebo jej časti nie sú v súlade s ustanoveniami VOP, majú ustanovenia takejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť týchto VOP tým však nie je dotknutá. To platí aj v prípade individuálnych zmlúv.

4. Zmluva môže byť uzatvorená aj prostredníctvom sprostredkovateľa, pričom voči penziónu vystupuje ako povinná osoba samotný sprostredkovateľ, ak penzión nedá písomný súhlas k zmene v osobe povinného.

ČI. IV. Ubytovacie služby ˗ individuálni klienti

5. Penzión je povinný dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu; klient má nárok na prichystanie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že s tým pri uzatváraní zmluvy vyslovil súhlas. Klient nemá nárok na odovzdanie k dispozícii konkrétnej izby, ibaže sa s penziónom osobitne dohodol.

6. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 12:00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, ţe klient odovzdá izbu po tomto termíne, penzión je oprávnený účtovať do 15:00 hod 10€/hodina; od 15:00 hod. sa účtuje plná cena izby.

7. Penzión je povinný umožniť klientovi, aby si mohol uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste (v trezore). Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom zodpovedá penzión len v obmedzenej miere. Právo klienta použiť izbový trezor tým nie je dotknuté.

8. Pobyt klienta v hoteli upravuje Ubytovací poriadok penziónu Villa Rosa a prevádzkový poriadok penziónu . Jednotlivé poriadky sú pre hostí záväzné.

9. Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby, akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcii penziónu .

4

10. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že penzión zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta, bez toho, aby klient tieto skutočnosti nahlásil na recepcii penziónu , je klient povinný nahradiť penziónu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.

11. Klient, ktorý sa v penzióne ubytuje pred 6:00 hod. rannou, je povinný uhradiť sumu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. .

12. Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu, penzión je oprávnený požadovať od klienta zaplatenie zálohy vo výške 100% z celkovej ceny rezervácie. Rezervácia sa považuje za garantovanú zo strany penziónu okamihom úhrady zálohy (ďalej aj "garantovaná rezervácia").

13. Rezervované izby do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 18:00 hod. dňa príjazdu, je penzión oprávnený prenechať inému klientovi; to neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší príjazd klienta.

ČI. V. Ubytovacie služby- skupiny

Ak nie je uvedené v tomto článku inak, platia pre ubytovacie podmienky skupín ustanovenia ČI. IV. Týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

 

ČI. VI. Podujatia

14. Pre zabezpečenie a riadnu prípravu podujatia je jeho organizátor povinný oznámiť hotelu konečný počet účastníkov najneskôr 5 pracovných dní pred termínom konania podujatia.

15. V prípade zmeny rozsahu poskytovaných služieb zo strany penziónu , z dôvodov spočívajúcich na strane klienta, penzión poskytne navýšenie rozsahu poskytovaných služieb podľa vlastných možností. Na navýšenie rozsahu poskytovaných služieb však klient právny nárok nemá, pričom penzión je povinný k takejto požiadavke pristúpiť so starostlivosťou riadneho obchodníka.

16. Pri odchýlke počtu účastníkov smerom nahor je základom vyúčtovania skutočný počet účastníkov. Prekročenia o viac než 5% musia byť predtým dohodnuté s penziónom.

5

17. Pri odchýlkach počtu účastníkov podujatia o viac než 10% je penzión oprávnený prepracovať a zmeniť dohodnutú cenu.

18. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22:00 hod., je penzión oprávnený počnúc od 22:00 hod. účtovať príplatok za servis v zmysle aktuálneho cenníka služieb, na základe poskytovaných služieb alebo tovaru, ibaže dohodnutá odmena už zohľadňuje trvanie podujatia aj po 22:00 hod.

19. Organizátor podujatia prípadne jeho objednávateľ zásadne nie sú oprávnení zásobovať podujatie vlastnými jedlami prípadne nápojmi, okrem prípadov, keď to bolo výslovne dohodnuté s penziónom v písomnej forme. V takýchto prípadoch je penzión oprávnený účtovať organizátorovi servisný poplatok resp. poplatok za odzátkovanie.

20. Organizátor podujatia prípadne jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za konzumáciu jedál a nápojov objednaných zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec cenovej kalkulácie.

21. Organizátor prípadne jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za služby objednané zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec cenovej kalkulácie.

22. Pri podujatí sú organizátor prípadne jeho objednávateľ povinní vysporiadať si vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva penzión nenesie žiadnu zodpovednosť.

23. Organizátor podujatia prípadne jeho objednávateľ sú povinní informovať penzión bez zbytočného odkladu, ak je podujatie spôsobilé narušiť verejný poriadok a obmedziť alebo ohroziť záujmy penziónu a iných klientov v penzióne . Penzión je oprávnený vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a klient je povinný ich akceptovať.

24. Akékoľvek inzeráty v tlačových prípadne elektronických médiách, reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, najmä informácie o konaní politických, náboženských a komerčných podujatí, ktoré poukazujú na akýkoľvek vzťah k penziónu , ktoré sú spôsobilé poškodiť dobré meno penziónu alebo majú znaky parazitovania na jeho povesť, vyžadujú predošlý písomný súhlas penziónu.

25. V prípade, že penzión na základe požiadavky organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa obstaráva technické, elektronické alebo iné zariadenia od tretích subjektov, jedná vždy v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa.

6

26. Používanie vlastných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa, pri použţití elektronických alebo iných káblových rozvodov penziónu, vyžaduje súhlas penziónu. Penzión si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť také prístroje a zariadenia, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku energii alebo prevádzku penziónu . Ak použitím týchto zariadení vzniknú poruchy alebo poškodenia na technických alebo iných zariadeniach penziónu, sú organizátor podujatia prípadne jeho objednávateľ povinní spoločne a nerozdielne uhradiť náklady spojené s ich uvedením do pôvodného stavu. Penzión si vyhradzuje právo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať na svoje náklady kontrolu takýchto zariadení a opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a klient je povinný takéto opatrenia strpieť.

27. Za bezpečnosť používaných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa v plnej miere zodpovedá organizátor podujatia alebo jeho objednávateľ.

28. Akékoľvek dekoračné materiály a predmety vnesené na podujatie zo strany organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa musia zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Penzión je oprávnený v tejto súvislosti vyžadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy. V záujme predchádzania vzniku možnej škody sú organizátor podujatia prípadne jeho objednávateľ povinní ich inštaláciu a umiestnenie predmetov vopred dohodnúť s penziónom.

29. Akékoľvek dekoračné materiály a predmety musia byť bezprostredne po ukončení podujatia organizátorom podujatia prípadne jeho objednávateľom odstránené, ak nebolo dohodnuté inak. V prípade opomenutia tejto povinnosti je penzión oprávnený po dobu zotrvania dekoračných materiálov a predmetov v miestnosti účtovať nájomné v mysle aktuálneho cenníka služieb. Penzión je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie týchto predmetov na účet organizátora podujatia prípadne jeho objednávateľa.

Čl. VII. Zakúpenie a platnosť darčekových poukazov

1. Klient si môže zakúpiť darčekový poukaz na recepcii, na základe platného cenníka.

2. Predmetom darčekového poukazu môže byť ubytovanie, reštauračné služby či špeciálne balíky.

3. Úhrada darčekového poukazu sa vykonáva priamo na recepcii v hotovostnom platobnom styku alebo platobnou kartou. Po dohode s penziónom má klient možnosť uhradiť darčekový poukaz bankovým prevodom a to na základe zálohovej faktúry. Po úhrade penzión zasiela riadnu faktúru s darčekovým poukazom na adresu uvedenú klientom.

7

4. Doba platnosti poukazu je maximálne 6 mesiacov od dátumu vystavenia. Výnimku tvoria darčekové poukazy, ktorých platnosť bude individuálne dohodnutá s klientom.

5. Platnosť darčekového poukazu nie je možné predlžiť.

6. Darčekový poukaz po zakúpení nie je možné vymeniť za hotovosť a je nenávratný.

Čl. VIII. Ceny za penziónom poskytované služby a platobné podmienky

1. Klient je povinný za ním využité služby zaplatiť dohodnutú cenu; to platí aj pre služby penziónu, ktoré hotel poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.

2. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú je klient povinný zaplatiť za objednané služby penziónu vyplýva z platného cenníka penziónu. Penzión je povinný zverejniť cenník obvyklým spôsobom, a to najmä na svojej internetovej stránke, na recepcii prípadne ostatných svojich prevádzkach.

3. Ceny uvedené v cenníku penziónu sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, nezahŕňajú však miestne dane. V prípade, ak doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím služby presiahne šesť (6) mesiacov a došlo k zvýšeniu penziónom za takéto služby účtovanej ceny, je penzión oprávnený zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť, najviac však o 5%.

4. K zmene dohodnutej zmeny zmluvne dohodnutej ceny môže penzión pristúpiť iba vtedy, ak klient dodatočne zmení so súhlasom penziónu počet rezervovaných izieb, rozsah hotelových služieb, dĺžku pobytu a pod.

5. Penzión je oprávnený pri uzavretí zmluvy žiadať platbu vopred. Výška platby vopred a termíny platby vopred sa dajú písomne dohodnúť v zmluve.

6. Pre prípad, že sa klient s platbou dostal do omeškania, je penzión oprávnený požadovať úroky z omeškania v zákonnej výške z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nároky z náhrady škody tým nie sú dotknuté. Ak je klient s platbou v omeškaní, na čo bol penziónom písomne upozornený, stráca nárok na akékoľvek poskytnuté zľavy v súvislosti s objednanými službami a penzión je oprávnený fakturovať plnú bežnú cenu bez uplatnenia zľavy. V tomto prípade je klient povinný uhradiť penziónu všetky preukázateľne vynaložené náklady za poskytnuté služby bez uplatnenia zliav a výhod.

7. Platba kreditnou kartou môže byť realizovaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných k realizácii platby.

8

Penzión si vyhradzuje právo dodatočne zúčtovať z kreditnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode (napr. konzumácia z minibaru, náhrada škody, pokuty a pod.), čím klient pri zadaní objednávky vyjadruje svoj výslovný súhlas; v tomto prípade je penzión povinný písomne informovať klienta o akomkoľvek dodatočnom zúčtovaní rozdielov z kreditnej karty klienta a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania.

Čl. IX. Záloha za služby

1. Pokiaľ nie je s penziónom uzatvorená iná písomná dohoda, hotel je oprávnený požadovať zálohovú platbu nasledovne:

a) Pri podujatí s počtom do 50 osôb 75% z celkovej ceny objednaných služieb (na základe odsúhlasenej cenovej ponuky), a to najneskôr 10 dní pred konaním podujatia.

b) Pri podujatí s počtom nad 50 osôb 75% z celkovej ceny objednaných služieb (na základe odsúhlasenej cenovej ponuky), a to najneskôr 15 dní pred konaním podujatia.

2. Úhrada zálohovej platby je potvrdením záväznosti zmluvy. Uhradená záloha sa v prípade storna riadi na základe platných storno podmienok.

3. V prípade, že záloha nebude uhradená v čas, penzión si vyhadzuje právo zrušiť rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia.

Čl. X.

Storno podmienky – skupina, individuálni klienti

1. Klient má právo kedykoľvek stornovať objednané služby alebo podujatie. Stornovanie musí byť realizované písomne v dostatočnom časovom predstihu.

2. Ako paušalizovaná náhrada prináleží penziónu odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou časťou zo zálohy za služby alebo podujatia, v závislostí od časového úseku, ktorý uplynul odo dňa termínu stornovania služby alebo podujatia a plánovaného začiatku poskytovania služieb alebo podujatia.

9

3. Pokiaľ nie je stanovené inak, storno poplatky určované zo zálohy sú nasledovné: Pri podujatiach, ktoré boli záväzne rezervované viď. IX. bod 1. je penzión oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky:

- stornovanie písomnou formou, do 15 dní pred plánovaným príchodom, penzión neúčtuje storno poplatok.

- stornovanie písomnou formou 1-3 dní pred plánovaným príchodom, penzión má právo účtovať 50% z predpokladaných nákladov.

- stornovanie v deň plánovaného príchodu, hotel má právo účtovať 100% z predpokladaných nákladov.

4. Pri ubytovaní individuálnych klientov je penzión oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky:

- Klient má právo na bezplatné stornovanie rezervácie v prípade, že potvrdenú rezerváciu stornuje najneskôr v deň plánovaného príchodu do 12.00, a to písomnou formou

- V prípade, že klient zruší potvrdenú rezerváciu v deň plánovaného príchodu po 12,00, hotel má právo účtovať 100 % z prvého dňa potvrdenej rezervácie

5. V prípade čiastočného stornovania služieb alebo podujatia (napr. zníženie počtu osôb, skrátenie trvania pobytu alebo zredukovanie rozsahu služieb) o viac ako 30% z celkovej hodnoty objednávky sa storno poplatok vzťahuje len na rozdiel medzi pôvodnou cenou a novou cenou, vypočítanou po zohľadnení čiastočného storna.

6. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, v prípade zmeny termínu garantovanej rezervácie je penzión oprávnený požadovať storno poplatok, ktorý je určený percentuálnou časťou zo stanovenej ceny služieb alebo podujatia, v závislosti od časového úseku, ktorý uplynul odo dňa zmeny termínu a plánovaného začiatku poskytovania služieb alebo podujatia, pričom na určenie výšky storno poplatkov sa primerane aplikujú ustanovenia predchádzajúceho odseku tohto článku.

7. Zmena garantovanej rezervácie navyšujúca počet izieb, počet hostí, dĺžku pobytu a ostatných požadovaných služieb, bez zmeny termínu nepodlieha storno poplatkom.

8. Ak penziónu vznikne nárok na storno poplatok, je penzión povinný klientovi zaslať v lehote 14 dní odo dňa vzniku nároku na storno poplatok oznámenie vyčíslení výšky storno poplatku a dátume jeho splatnosti.

10

9. Náklady na penziónom objednané technické zariadenie, dekoráciu a iné, ktoré sú zabezpečované externou firmou pre potreby zabezpečenia podujatia v rozsahu nákladov, ktoré už penziónu vznikli, a nebolo ich možné pokryť iným využitím, hradí klient v plnej výške.

10. V mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie a pod.) sa penzión môže vzdať nároku na storno poplatok, a to na základe preukázateľného dôkazu o vážnej príčine zrušenia pobytu alebo podujatia.

Čl. XI. Odstúpenie od zmluvy zo strany hotela

1. Penzión je od zmluvy oprávnený odstúpiť len v prípade, ak:

a) bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom a z dôvodov uvedených v zmluve, b) klient netrvá na plnení zo strany penziónu, c) klient má záväzky voči penziónu po lehote splatnosti, d) bola pri rezervácii dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil, penzión však môže odstúpiť najneskôr do momentu splnenia záväzku klientom, e) sa vyskytli okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, a ktoré robia splnenie zmluvy nemožným f) izby boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností, g) penzión má opodstatnený dôvod na domnienku, ţe využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku penziónu, bezpečnosť alebo vážnosť penziónu voči verejnosti bez toho, že by sa to mohlo pripisovať prevádzkovateľovi penziónu.

2. V prípade, že klient uhradil vopred zálohovú platbu vo výške najmenej 75%, je penzión od zmluvy oprávnený odstúpiť len v prípade:

a) bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom a z dôvodov uvedených v zmluve, b) klient netrvá na plnení zo strany penziónu, c) sa vyskytli okolnosti, za ktoré penzión nezodpovedá, a ktoré robia splnenie zmluvy nemožným.

3. Pri oprávnenom odstúpení penziónu nevzniká žiaden nárok zákazníka na náhradu škody.

11

Čl. XII. Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

1. Penzión zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach podľa §433 a nasl. Občianskeho zákonníka t.j. hotel zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými klientmi alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkom hotela. (§433 ods. 1 Občianskeho zákonníka)

2. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá penzión len do výšky 331, 94 EUR (§1 Nariadenia Vlády Slovenskej republiky č. 18/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú ustanovenia Občianskeho zákonníka). Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený klient škode dozvedel. Platí domnienka, že o škode sa dozvedel v deň odchodu z penziónu.

3. Poskytnutím miesta na odstavenie motorového vozidla na parkovisku penziónu , aj za úhradu, nevzniká tým zmluva o úschove. Za stratu alebo poškodenie motorových vozidiel a ich príslušenstva ako aj obsahu, odstavených na pozemku prevádzkovateľa penziónu, penzión nezodpovedá.

4. Penzión nezodpovedá za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže ku škode došlo zo strany penziónu v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu.

 

Čl. XIII. Osobitné ustanovenia

1. Do penziónu nesmú byť vnesené žiadne zvieratá, látky nebezpečnej povahy (výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály).

2. Fajčenie je dovolené len vo vyhradených priestoroch penziónu. V ostatných priestoroch penziónu je fajčenie zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má penzión právo uložiť klientovi pokuty vo výške 50,00 € za každé zistené porušenie.

Čl. XIV. Doručovanie

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi penziónom a klientom sa doručujú: a) osobne, b) poštou, c) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky.

12

5. Všetky písomnosti týkajúce sa akýchkoľvek právnych vzťahov založených medzi penziónom a klientom sa doručujú doporučene na adresu sídla penziónu a na adresu trvalého pobytu alebo sídla klienta. Ak záväzkový vzťah medzi penziónom a klientom trvá, je každý jeho účastník povinný bezodkladne oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla alebo trvalého pobytu, prípadne inú zmenu, ktorá môže mať vplyv na penziónom potvrdenú objednávku klienta.

6. Ak klient neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v objednávke, a táto je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.

7. Ak klient neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v objednávke, a táto nie je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu úprava obsiahnutá v ods. 3. tohto článku.

Čl. XV. Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.

3. Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito platnými všeobecným obchodnými podmienkami penziónu. Penzión si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na stránkach hotela www.villarosa.sk

13

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 27.09.2017.

V Dunajskej Strede, dňa 27.9.2017

Arpád Bugár

Manažér penziónu Villa Rosa

UPOZORNENIE

Fotografie zverejnené na webovej stránke www.villarosa.sk sú výhradným majetkom spoločnosti LOAR-VE, a.s. Jesenského 6. 929 01 Dunajská Streda. Ich akékoľvek zneužitie bez písomného (stačí e-mailom) súhlasu spoločnosti LOAR - VE, a.s. je zakázané a sankcie budú stanovené podľa zákona o duševnom vlastníctve SR!

*Penzión Villa Rosa si vyhradzuje práv na zmenu cien!*

 

Cookies